Вторник, 05 Декември 2017 15:22

З А П О В Е Д № РД 15-942/04.12.2017 г. относно изработване проект на ПУП