Вторник, 14 Ноември 2017 15:38

З А П О В Е Д № РД 15-886/13.11.2017 г. относно изработване проект на ПУП