Петък, 16 Юни 2017 09:30

З А П О В Е Д № РД 15-487/12.06.2017 г. относно одобрение на ПУП