Понеделник, 31 Октомври 2016 13:42

З А П О В Е Д № РД 15-876/28.10.2016 г. относно границите на районите в които общината е организирала събиране и избозване на битови отпадъци