Понеделник, 31 Октомври 2016 13:41

З А П О В Е Д № РД 15-867/27.10.2016 г. относно изработване проект на ПУП