Понеделник, 31 Октомври 2016 13:40

З А П О В Е Д № РД 15-848/24.10.2016 г. относно изработване проект на ПУП