Понеделник, 31 Октомври 2016 13:39

З А П О В Е Д № РД 15-847/24.10.2016 г. относно изработване проект на ПУП