Четвъртък, 20 Октомври 2016 14:58

З А П О В Е Д № РД 15-818/18.10.2016 г. относно изработване проект на ПУП