Четвъртък, 20 Октомври 2016 14:57

З А П О В Е Д № РД 15-817/18.10.2016 г. относно изработване проект на ПУП