Четвъртък, 13 Октомври 2016 16:35

З А П О В Е Д № РД 15-804/13.10.2016 г. относно изработване проект на ПУП