Понеделник, 19 Септември 2016 13:46

З А П О В Е Д № РД 15-708/16.09.2016 г. относно Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, представен по части: ПУП – ПРЗ - план за отреждане и застрояване за „Семеен хотел” в УПИ 019013, местн.”Силевица”, земл. на с.Баня