Понеделник, 19 Септември 2016 13:46

З А П О В Е Д № РД 15-707/16.09.2016 г. относно изработване проект на ПУП