Четвъртък, 15 Септември 2016 11:12

З А П О В Е Д № РД 15-696/13.09.2016 г. относно изработване проект на ПУП