Четвъртък, 21 Юли 2016 15:08

З А П О В Е Д № РД 15-573/15.07.2016 г. относно изменение на ПУП