Четвъртък, 14 Юли 2016 14:44

З А П О В Е Д № РД 15-561/08.07.2016 г. относно изработване проект на ПУП