Четвъртък, 14 Юли 2016 14:42

З А П О В Е Д № РД 15-560/08.07.2016 г. относно изработване проект на ПУП