Четвъртък, 09 Юни 2016 14:32

З А П О В Е Д № РД 15-470/02.06.2016 г. относно изработване на проект на ПУП