Петък, 22 Април 2016 10:43

З А П О В Е Д № РД 15-321/21.04.2016 г. относно допускането на изработване на проект на ПУП