Понеделник, 22 Февруари 2016 09:00

Заповед на Кмета на община Разлог относно допускане изработването на ПУП -- ПР - изменение на регулацията за УПИ 61813.781.514, местн.”Бойков рид”, земл. на гр.Разлог