Понеделник, 22 Февруари 2016 08:58

Заповед на Кмета на община Разлог относно допускане изработването на ПУП – ПРЗ - план за изменение на регулацията в обхвата на УПИ 61813.593.172 и УПИ 61813.593.173 /ПИ 61813.593.189/, местн.”Кукурево”, земл. на гр.Разлог