Петък, 19 Февруари 2016 13:23

Заповед на Кмета на община Разлог относно допускане изработването на ПУП - П3 – план за застрояване за УПИ ХLVІІІ, ПИ 61813.757.5, кв.87 по плана на гр.Разлог