Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Разлог за 2015 г.