Обществени поръчки

Процедура на договаряне без обявление: Доставка на горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин А95Н), за МПС на Община Разлог за срок от една година.Публикуван на 10.11.2014г.

Договор.

Публична покана за поръчка с предмет: „Доставка на сол за зимно поддържане на улиците и общинската пътна мрежа в Община Разлог”, публикувано на 10.11.2014г. 

Протокол - Доставка на сол. 

Договор

Публична покана за поръчка с предмет: „Предоставяне на  далекосъобщителни услуги за нуждите на Община Разлог“. Публикувана на 06.11.2014г. Публична покана е оттеглена  в АОП на 12.11.2014г. 

Обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на община Разлог, в това число: Предварителен проект (включва изработването на Опорен план); Екологична оценка (ЕО); Оценка за съвместимост (ОС) и Окончателен проект“. Изтегли тук: https://www.dropbox.com/s/6l4l1g06iet4bn4/dokumentaciq23.10.2014.zip?dl=0

Съобщение до медиите. Публикувана на 23.10.2014г.

Протокол 1. Качено на 15.01.2015г.

Протокол 2. Качено на 15.01.2015г. 

Отваряне на ценови оферти. Качено на 15.01.2015г.  

Публична покана с предмет: "Рехабилитация на път BLG 1192 Баня-Добърско, участък с. Горно Драглище-с. Добърско". Срок на валидност 04.07.2014г. Срок за оферти 07.07.2014г. Публикувана на 26.06.2014г.

Публична покана с предмет: "Текущ ремонт на сградата на детска градина "Снежанка", с. Баня". Краен срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 20.06.2014г.  Дата на публикуване: 11.06.2014 г.

Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: 01/321/01432  «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища и водопроводи»/, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: “Реконструкция и рехабилитация на общински път BLG 1203/II-19 Предела-Банско/-Разлог-/II-84 от км.2+000 до км.4+300, на общински  път BLG 1192/II-84, Баня-разлог/-Долно Драглище-Горно Драглище-Добърско-от км. 0+000 до км. 5+300” и на общински  път BLG 1205/II-84, Якоруда-Разлог/-Баня/ III-1901- от км. 0+930 до км.1+300” и Обособена позиция 2:”Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в селата Горно Драглище и Долно Драглище"

Дата на публикуване: 03.06.2014г.

Проект - Реконструкция и рехабилитация на общински път - Якоруда - Разлог - Баня

Проект - Реконструкция и рехабилитация на общински път - Предела - Банско - Разлог

Реконструкция и рехабилитация на общински път - БАНЯ - РАЗЛОГ - ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ 

Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с.Долно Драглище

Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с.Горно Драглище

Разяснения 1

Разяснения 2. КСС неотменна част от разяснение 2.

Отваряне на ценови оферти 

 

Предмет: "Реконструкция кръстовище на ул. "Ал. Стамболийски", "Дълга махала", "Екзарх Йосив" и "Иконом Ангелов" в гр. Разлог". Срок на валидност: 27.05.2014г. Срок на получаване на офертите: 16:00ч. на 28.05.2014г. Дата на публикуване: 19.05.2014г.

В изпълнение на Споразумение №РД-09-39/18.03.2014г., сключено с Министерство на труда и социалната политика, получателят на финансиране, Община Разлог, с адрес: гр. Разлог, ул.„Стефан Стамболов” №1, Ви кани да представите оферта за извършване на СМР/СРР на обект: „Сграда на ЦДГ и детски ясли „Минзухар” в с.Бачево”, находяща се в община Разлог, с.Бачево 2769,– УПИ X, кв.20, пл.№272”, съответстваща на изложените в поканата условия. 

Срок за получаване на офертите: 16:00 часа на 14.05.2014г. Дата на публикуване: 10.05.2014г.

 

Предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение  на строително-монтажни работи по проект №01/321/01432 «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища и водопроводи», включващ  обекти: 1.Реконструкция и рехабилитация на общински път BLG 1203/II-19, Предела-Банско/-Разлог-/II-84 от км.2+000 до км.4+300; 2.Реконструкция и рехабилитация на общински  път BLG 1192/II-84, Баня-Разлог/-Долно Драглище-Горно Драглище-Добърско-от км.0+000 до км.5+300; 3.Реконструкция и рехабилитация на общински път BLG 1205/II-84, Якоруда-Разлог/-Баня/ III-1901-от км. 0+930 до км.1+300; 4.Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Горно Драглище; 5.Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Долно Драглище." 

Разяснения по запитване!  

Отваряне на ценови оферти

Дата на публикуване 14.03.2014г.; краен срок за получаване на оферти: 07.05.2014г. 16:00ч.

Предмет: "Извършване на консултантска услуга за управление  и отчитане на дейностите по проект01/321/01432«Реконструкция и рехабилитация на  общински пътища и водопроводи"

Разяснение по запитване!

Отваряне на ценови оферти

Дата на публикуване 14.03.2014г.; краен срок за получаване на оферти: 07.05.2014г. 16:00ч.

 

Публична покана с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места в община Разлог и експлоатация и поддръжка на депо за ТБО"; Срок на валидност на публичната покана: 12.03.2014г.; Срок за получаване на офертите: 16:00 часа на 13.03.2014г.; Дата на публикуване: 05.03.2014г.

Публична покана с предмет: "Изготвяне на заявление за издаване на комплексно разрешително за обект: “РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИТЕ РАЗЛОГ, БАНСКО, БЕЛИЦА И ЯКОРУДА”, намиращо се в землището на село Баня, общ. Разлог, съгласно съдържанието и формата, определени с Наредбата за условията и реда а издаване на комплексни разрешителни"; Срок на валидност на публичната покана: 27.02.2014г.; Срок за получаване на офертите: 16:00 часа на 28.02.2014г.; Дата на публикуване: 20.02.2014г.

Публична покана с предмет: "Почистване на нерегламентирани сметища в община Разлог"; Срок на валидност на публичната покана: 27.02.2014г.; Срок за получаване на офертите: 16:00 часа на 28.02.2014г.; Дата на публикуване: 20.02.2014г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, схема BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”. Срок за получаване на документацията за участие: 10.03.2014г. Срок за получаване на оферти за участие: 17.03.2014г. Публикувано на 14.02.2014г.

Изтеглете документацията тук. 

[notice class="approved"]Публична покана за поръчка с предмет:„Доставка на сол за зимно поддържане на улиците и общинската пътна мрежа в Община Разлог” Срок на валидност: 12.09.2013г.

Срок за получаване на офертите: 16:00 ч. на 13.09.2013г. Дата на публикуване: 04.09.2013г. [/notice]

[notice class="approved"]Публична покона за поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за следните обекти: 1. Реконструкция и рехабилитация на общински път BLG 1192 /II-84, БАНЯ – РАЗЛОГ/ - ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ – ГОРНО ДРАГЛИЩЕ – ДОБЪРСКО ОТ КМ. 0+000 ДО КМ.5+300 2. Реконструкция и рехабилитация на общински път BLG 1203 /II-19, ПРЕДЕЛА - БАНСКО/ - РАЗЛОГ - /II-84/ ОТ КМ. 2+000 ДО КМ.4+300 3. Реконструкция и рехабилитация на общински път BLG 1205 /II-84, ЯКОРУДА – РАЗЛОГ/ - БАНЯ - /III-1901/ ОТ КМ. 0+930 ДО КМ.1+300 за кандидатстване на община Разлог с проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Срок на валидност – 23.08.2013г., Срок за получаване на оферти – 26.08.2013г. Публикувана на 16.08.2013г.

[/notice]

[notice class="approved"]Публична покана за поръчка с предмет: "Техническа помощ за организация и управление на проект: "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Разлог"

Срок на валидност на публичната покана: 08.08.2013г.  Срок за получаване на оферти: 09.08.2013г.  Публикувано на 31.07.2013г.[/notice]

[notice class="approved"]Публична покана за поръчка с предмет: "Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на Община Разлог по две обособени позиции: № 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; № 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM снационално покритие "

Срок на валидност на публичната покана  - 10.07.2013г. Срок за получаване на оферти – 11.07.2013г. Публикувано на 03.07.2013г.[/notice]

[notice class="approved"]Изтеглете документи за: „Рехабилитация на улица „Екзарх Йосиф” в участъка от ул. „Изворите” до ул. „Иконом Ангелов” – гр. Разлог”. Публична покана: страници: 1 и 2, 3, 4, 5Срок на валидност: 05.07.2013г. Срок за получаване на оферти: 08.07.2013г. Дата на публикуване: 27.06.2013 г.[/notice]

[notice class="approved"]Корекция на два участъка на р. "Язо" в регулация на гр. Разлог обл. Благоевград”. Срок на валидност: 04.07.2013г.  Срок за получаване на оферти: 05.07.2013г. Публикувана на: 26.06.2013г. 
[highlight class="yellow"]
Активиран е линк за публичен достъп:[/highlight]http://dox.bg/files/dw?a=b9f4614d13[/notice]

[notice class="approved"]Поръчка с предмет: „Закупуване на лек автомобил с двигател 1,6 TDI/77KW/105, 5 (пет) бр. врати; 4+1 места; Скоростна кутия 5 - степенна механична”, Срок на валидност – 18.06.2013г., Срок за получаване на оферти – 19.06.2013г., Публикувана на 10.06.2013г.[/notice]

[notice class="approved"] Поръчка с предмет: “Почистване на нерегламентирани сметища в община Разлог”. Срок на валидност – 17.06.2013г., Срок за получаване на оферти – 18.06.2013г. Публикувана на 07.06.2013г.[/notice]

[notice class="approved"]Обект на обществена поръчка: "Изграждане на Спортен комплекс в с. Годлево; Реновиране и реконструкция на спортен комплекс - СТАДИОН в гр. Разлог и Изграждане на Многофункционална спортна площадка за футбол на малки врати и тенис на корт в с. Баня, община Разлог". Срок за закупуване на документация: 17:00 часа на 28.06.2013г.  Срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 08.07.2013г.  Отваряне на офертите: 10:00 часа на 10.07.2013г. Публикувано на 29.05.2013г. Линкът за публичен достъп е деактивиран в 17:00 часа на 28.06.2013г.  Разяснения по документация към 24.06.2013г.: Активиран е линк за публичен достъп: http://dox.bg/files/dw?a=228ba773fd Разяснения по документация към 28.06.2013г.: Активиран е линк за публичен достъп: http://dox.bg/files/dw?a=f865dfd9c8 ; Уведомление за отваряне на ценови предложения: Активиран е линк за публичен достъп: http://dox.bg/files/dw?a=5706a1be77 [/notice]

Публична покана за поръчка с предмет: „Ремонт и изкърпване на улици в община Разлог”. Задание и приложения. Срок на валидност на публичната покана  - 27.05.2013г. Срок за получаване на оферти – 28.05.2013г. Публикувано на 17.05.2013г.

Публична покана с предмет: „Закупуване на лек автомобил с двигател 1,6 TDI/77KW/105, 5 (пет) бр. врати; 4+1 места; Скоростна кутия 5 - степенна механична”.  Срок на валидност на публичната покана 10.04.2013г. Срок за получаване на оферти 11.04.2013г. до 16:00 часа. Изтегли документите за кандидатстване.  Публикувано на 02.04.2013г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане дейностите по проекта и предоставяне на правни услуги при изпълнение на проект 01/321/01147” Срок за закупуване на документацията за участие: 30.04.2013г. Срок за получаване на оферти за участие: 10.05.2013г.Публикувано на 26.03.2013г.  

Изтеглете: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, Подписана първа страница, Решение на АОП, Обявление за обществена поръчка в АОП.

[notice class="approved"]Община Разлог обявява обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проект в работна фаза и изграждане на общата инфраструктура и етап 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда".  [highlight class="red"]Закупуване на документация: 17:00 ч. на 04.02.2013г. Срок за получаване на оферти: 16:00 ч. на 14.02.2013 г. Отваряне на офертите: 10:00 ч. на 15.02.2013 г.[/highlight] Публикувано на 07.01.2013г. Активиран е линк за публичен достъп: http://dox.bg/files/dw?a=f0e520b5f3 [/notice]

МБАЛ-Разлог - ремонт, обновяване и оборудване на сгради в УПИ II, кв.24, ПИ 61813.753.190 по плана на гр. Разлог, общ. Разлог с цел повишаване на диагностично-лечебния капацитет за долекуване и продължително лечение. Подобект: Стационар (Сграда с идентификатор 61813.753.190.1) Подобект: Отделение по хемодиализа (Сграда с идентификатор 61813.753.190.8) Закупуване на документация за участие до 17:00 ч. на 18.12.2012г. Срок за получаване на оферти: до 12:00ч. на 28.12.2012г. Първо заседание на комисията: 10:00ч. на 02.01.2013г. Публикувано на 26.11.2012г.  Активиран е линк за публичен достъп: http://dox.bg/files/dw?a=4592503e81

Упражняване на независим строителен надзор в строителството за обект: МБАЛ-Разлог – ремонт, обновяване и оборудване на сгради в УПИ II, кв.24, ПИ 61813.753.190 по плана на гр. Разлог, община Разлог с цел повишаване на диагностично-лечебния капацитет за долекуване и продължително лечение. Подобект: Стационар (Сграда с идентификатор 61813.753.190.1) Подобект: Отделение по хемодиализа (Сграда с идентификатор 61813.753.190.8) Срок за закупуване на документация: 17:00 часа на 07/12/2012г. Срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 17/12/2012г. Първо заседание на комисията: 10:00 часа на 18.12.2012г. Публикувано на  20.11.2012г. Линк за публичен достъп: http://dox.bg/files/dw?a=3dc520c85c

„Упражняване на независим строителен надзор при изграждане на първи етап от Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда”. Дата на публикуване: 12.11.2012г. Получаване на документация до 16:00 ч. на 03.12.2012г. Подаване на оферти до 16:00 ч. на 13.12.2012г. Отваряне на офертите: 11:00 ч. на 14.12.2012г. Активиран е линк за публичен достъп: http://dox.bg/files/dw?a=85aab14cde

Изпълнение на дейности за осигуряване на  информация и публичност по  Проект  „Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ-Разлог“ ЕООД“, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007-2013 г.”,  Договор за БФП № BG161PO001/4.1-05/2011/006 от 22.12.2011г. Срок на валидност на публичната покана – 16.11.2012г. Срок за получаване на оферти – 19.11.2012г. Публикувано на 09.11.2012г. Изтегли тук: документи 1. Изтегли тук: документи 2 

Изпълнение на мерки за информация и публичност на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог” по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г.” Срок на валидност на публичната покана – 16.11.2012г. Срок за получаване на оферти – 19.11.2012г. Публикувано на 09.11.2012г.

Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C003/11.07.2012г. по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013г." Срок на валидност на публичната покана – 15.11.2012г. Срок за получаване на оферти – 16.11.2012г. Публикувано на 08.11.2012г.

Доставка на високоспециализирано диагностично-лечебно и лабораторно оборудване за „МБАЛ-Разлог” ЕООД.  Публикувано на 31.10.2012г. Изтеглете обявлението тук: от 1 до 4 стр., 5 стр., от 6 до 7 стр., от 8 до 9 стр. Изтеглете решението за откриване на процедурата тук. Изтеглете техническата спецификация тук.

Доставка на сол за зимно поддържане на улиците и общинската пътна мрежа в Община Разлог. Срок на валидност на публичната покана – 18.10.2012г. Срок за получаване на оферти – 19.10.2012г. Публикувано на 10.10.2012г.

“Осъществяване на цялостен /текущ и последващ/ одиторски контрол по проект: „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Разлог”по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013г.” Срок на валидност на публичната покана – 12.09.2012г. Срок за получаване на оферти – 13.09.2012г. Публикувано на 04.09.2012г.

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2012/2013г.” Закупуване на документация 12/10/2012г. Оферти се подават до 22/10/2012г. Отваряне на офертите 23/10/2012г. Публикувано на 28.08.2012г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на „Отделение по физикална и рехабилитационна медицина” в МБАЛ-Разлог”.  Изтегли тук! Публикувано на 01.08.2012г.

На 28/06/2012г.  се проведе комисия за възлагане на следните обществени поръчки:

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на паркови кошчета за отпадъци за нуждите на община Разлог за 2012г.” Публикувано на 18.06.2012г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на варели тип „мева” – 110 литра за нуждите на община Разлог за 2012г.” Публикувано на 18.06.2012г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на контейнери тип „бобър” – 1100 литра за нуждите на община Разлог за 2012г.” Публикувано на 18.06.2012г.

На 22/05/2012 е възложена следната обществена поръчка:

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Текущ ремонт на сградата на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий”

Покана, образци и конкурсни условия може да изтеглите от тук.   Публикувано на 23.04.2012г.