Строителни разрешения 2015 г.

Строително разрешение №93/21.12.2015г. ОБЕКТ: “Къща за гости със СПА център и обслужващи сгради” преустройство и промяна предзназначението на съществуващи нежилищни сгради в УПИ I, кв.14 по плана на на с.Баня, общ. Разлог.

Строително разрешение №92/21.12.2015г.  ОБЕКТ: „Масивна ограда с височина на плътната част до 2,20м над прилежащия терен” по границите на УПИ X, кв.14 с УПИ VI - 934, кв.14, разположена изцяло в УПИ X, кв.14 по плана на село Баня. Община Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №91/15.12.2015г. ОББКТ:“Лятна кухня”- допълващо застрояване в УПИ III, кв.120, ПИ 61813.761.29 по плана на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №90/14.12.2015г. ОБЕКТ: “Масивиа ограда с височина на плътната част до 2.20м над прилежащия терен" по границите на УПИ I. ПИ 61813.758.74. кв.83 с УПИ XVII. ПИ 61813.758.75, кв.83 и УПИ XVIII, ПИ 61813.758.89, кв.53 по плана на гр.Разлог. общ. Разлог, разположена изцяло в УПИ I, ПИ 61813.758.74, кв.83 по плана на гр.Разлог. общ. Разлог и с височина на плътната част до 0.60 м. над прилежащия терен по уличната регулационна линия.

Строително разрешение №89/12.12.2015г. ОБЕКТ: “Къща за гости” - малкоетажно застрояване, височина до Н=10м. в УПИ 61813.33.51, местн.”Реденка'\ земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №88/12.12.2015г. ОБЕКТ: “Жилшцна сграда” - малкоетажно застрояване, височина до Н=10м. в УПИ XIII, кв.52, ПИ 61813.559.874, местн.”Църнако”, земл. на ф.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №87/12.12.2015г. ОБЕКТ: “Жилищна сграда” - малкоетажно застрояване, височина до Н=10м. в УПИ XIV, кв.52, ПИ 61813.559.875, местн.”Църнако”, земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №86/12.12.2015г. ОБЕКТ:„Външно ел. захранване НН за обект”Пансион” в УПИ XIII, кв.14 по плана на с.Баня, общ.Разлог по трасе от табло НН на ТП”Консервна фабрика” по тротоара на улица от о.т.32 до о.т.113 по плана с.Баня, общ.Разлог, обл.Благоевград, "Монтаж на ТЕ1 пред УПИ X, на границата с уличната регулация” и „Реконструкция на ТП "Консервна фабрика”- монтаж на ново РТ.

Строително разрешение №85/12.12.2015г. ОБЕКТ: „Надстройка на съществуваща 2МЖ” в У ПИ VII, пл.№211, кв.8, по плана на с.Бачево, общ. Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №84/12.12.2015г. ОБЕКТ: “Селскостопанска постройка” в ПИ 000022, местн."Клинец", земл. на с.Добърско, обш. Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №83/11.12.2015г. ОБЕКТ: “Жилищна сграда” - маткоетажно застрояване, височина до Н=10м. в УПИ 61813.593.175, местн.”Кукурево”, земл. на гр.Разлог. общ. Разлог.

Строително разрешение №82/01.12.2015г.  ОБЕКТ: “Вилна сграда №1 ” в ПИ 61813.618.59, местн."Предела”, земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №81/27.11.2015г.ОБЕКТ: “Масивна ограда с височина на плътната част до 2.20м над прилежащия терен" по границите на УПИ 106047 с ПИ 106047 по КВС на с.Бачево, общ.Разлог, разположена изцяло в УПИ 106047 по КВС на с.Бачево. общ. Разлог.

Строително разрешение №80/19.11.2015г ОБЕКТ:“Реконструкция на тераса на съществуваща жилищна сграда" , „Преустройство на съществуваща стопанска постройка” в УПИ V - 613, кв. 16 по плана на с.Елешница, общ. Разлог и „Масивни ограда с височина на плътната част до 2.20м. над прилежащия терен” по границите на УПИ У-613. кв. 16 по плаана на с.Елешница. община Разлог, разположена изцяло в имота на възложителя.

Строително разрешение №79/11.11.2015г ОБЕКТ:„Външно електрозахранване на обект”Елешница” - 1-вн етап с подобекти:

Подобект:„Бетонов Комплектен Трафопост (БКТП) 630 кУА-20/0,4 кУ” в ПИ 021036,земл. на с.Елешннца, общ.Разлог, обл. Благоев град”.

Подобект:„Кабелна линия НН 0,4/0.23кУ за ел.захранване на Производствена сграда „ЛРОЙС” с трасе от БКТП 630 кУА-20/0,4 кУ в ПИ 021036, земл. на с.Елешннца до Прнзводствена С1 рада”ЛРОЙС” в ПИ 021036, земл. на с.Елешннца, общ.Разлог.

Строително разрешение №78/06.11.2015г. ОБЕКТ:„Текущ ремонт на съществуващ уличен водопровод по улица от о.т.215 до 0.т.374 /по приложена схема/ по плана на гр.Разлог, общ.Разлог.

Строително разрешение №76/03.11.2015г  ОБЕКТ:“Дървен навес-барбекю" - допълващо застрояване по границите на УПИ I, кв.51, ПИ 61813.751.169 по плана на гр.Разлог. общ. Разлог.

Строително разрешение №75/29.10.2015г  ОБЕКТ:“Лятиа кухня и ателие” - „Реконструкция и преустройство на съществуваща стопанска постройка” в УПИ XVI, пл.№125, кв.6 по плана на с.Бачево, общ. Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №74/29.10.2015г  ОБЕКТ: “Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда” в УПИ II, пл.№383, кв.42, по плана на с.Елешница, общ. Разлог, обл,Благоевград.

Строително разрешение №73/29.10.2015г ОБЕКТ: „Втора жилищна сграда” в УПИ X, ПИ 61813.761.69, кв. 113 по плана на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №72/29.10.2015г. ОБЕКТ: “Жнлищна сграда” - малкоетажно застрояване, височина до Н=10м. в УПИ IX, кв.52, ПИ 61813.559.870, местн.”Църнако”, земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №71/28.10.2015г. ОБЕКТ: „Масивна ограда с внсочнна на плътната част до 2,20м над прилежащия терен” по границите на УПИ III - 401, кв.36 с УПИ II - 357, кв.36; УПИ XII - 402,403, кв.36; УПИ XV - 358.359, кв.36 по плана на село Добърско, Община Разлог, разположена изцяло в УПИ III -401, кв. 36 и с височина на плътната част до 0,60 м. над прилежащия терен по уличната регулационна линия по плана на село Добърско, Община Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №70/27.10.2015г ОБЕКТ: “Жилишна сграда” — временен строеж в УПИ I, кв.83, ПИ 61813.758.74, по плана на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №69/22.10.2015г  ОБЕКТ: “Надстройка на съществуващи гараж и склад” в УПИ I, пл.№451, 452, кв43, по плана на с.Бачево, общ. Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №68/21.10.2015г  ОБЕКТ: „Масивна ограда с височнна на плътната част до 2,20м над прилежащия терен” по границите на УПИ XV, кв. 51, ПИ 61813.751.211, по плана на град Разлог, Община Разлог, разположена изцяло в УПИ XV. кв. 51. ПИ 61813.751.211 и с височина на плътната част до 0.60.м. над прилежащия терен по уличната регулационна линия по плана на град Разлог. Община Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №67/14.10.2015г  ОБЕКТ: “Търговски обект”- допълващо застрояване” в УПИ V, пл.№32, кв.З. по плана на с.Баня, общ. Разлог.

Строително разрешение №66/13.10.2015г  ОБЕКТ: “Масивна ограда с височина на плътната част до 2.20м. над прилежащия терен'’ по границите на УПИ II, кв. 91, ПИ 61813.758.209 с УПИ III, ПИ 61813.758.210, кв. 91 и УПИ XIX. кв. 91, ПИ 61813.758.226 по плана на град Разлог, Община Разлог, разположена изцяло в УПИ II, кв. 91, ПИ 61813.758.209 по плана на град Разлог, Община Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №65/08.10.2015г  ОБЕКТ: „ Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане „Палатик" до площадката на завод „Звезда”- 1-ви етап в района на с.Елешница, общ.Разлог, обл.Благоевград по трасе през улица с о.т.1, о.т.2 и о.т.З с дължина 295 м.”

Строително разрешение №64/08.10.2015г  ОБЕКТ: “Допълващо застрояване - складово помещение” в УПИ Х-98, кв.19, по плана на с.Годлево, общ. Разлог.

Строително разрешение №63/02.10.2015г  ОБЕКТ:,.Аварийно укрепване на 65м. от банкета и откоса на пътя В1_С 1192 за с.Добърско” в участък в регулацията на с.Добърско между о.т.125 и о.т.116 по плана на с.Добърско, общ.Разлог.

Строително разрешение №62/25.09.2015 г. ОБЕКТ:„Уличен водопровод РЕ ф75 в участък от о.т.49, о.т.68, о.т.67 до о.т.66 от съществуващ водопровод ЕТфбО до УПИ XXXI, пл.№24,26, кв.5 по плана на с.Годлево, общ.Разлог” и „Улична канализация ф315 в участък от о.т.66, о.т.67, о.т.68 до о.т.49, от УПИ XXXI, пл.№24,26, кв.5 по плана на с.Годлево, общ.Разлог до съществуваща Бф200”

Строително разрешение №61/25.09.2015г. ОБЕКТ: “Къща за гости- пристройка, преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда, басейн и навес” и „Преустройство на съществуващо допълващо застрояване” в УПИ XV, пл.№419, кв.40 по плана на с.Баня, общ. Разлог.

Строително разрешение №60/17.09.2015г  ОБЕКТ: „Масивна ограда на УПИ I (ПИ 61813.758.121), кв.80 с височина на плътната част до 0,60м над прилежащия терен и обща височина до 2,20м” по границите с УПИ IV (ПИ 61813.758.124), кв.80, с УПИ III (ПИ 61813.758.123), кв.80 и с УПИ II (ПИ 61813.758.122), кв.80, като се извърши ограждане с плътна ограда до 0,60м и декоративна ограда до 2,20м по плана на гр.Разлог, община Разлог обл.Благоевград.

Строително разрешение №59/17.09.2015г. ОБЕКТ:„Външио ел, захранване с кабели НН за”Химическо чистене и пералня” в съществуваща жилищна сграда в УПИ V, кв.130, ПИ 61813.760.208 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог с трасе на кабел НН- от съществуваща разпределителна касета УК-2 тип ШКД-6 захранвана от ТП”Илинден”, пресича улица”Шаркьой”, продължава по ул.”Братя Кулини” и достига до ГЕТ монтирано на имотната граница на имот УПИ V, кв.130, ПИ 61813.760.208 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог.

Строително разрешение №58/15.09.2015г. ОБЕКТ: “Масивна ограда с височина на плътната част до 2.20м над прилежащия терен" по границите на У ПИ XVII, кв.75. ПИ 61813.759.123 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог с УПИ XVIII. ПИ61813.759.122. УПИ XVI. УПИ1У ПИ 61813.759.121. УПИ V. ПИ 61813.759.124, кв.75 по плана на гр.Разлог, община Разлог, разположена изцяло в УПИ XVII. ПИ 61813.759.123. кв.75 по плана на гр.Разлог. общ. Разлог.

Строително разрешение №57/15.09.2015г ОБЕКТ: “Жилищна сграда1'' - малкоетажно застрояване, височина до Н=10м. в УПИ VI, кв.52, ПИ 61813.559.867, местн.”Църнако”, земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №56/15.09.2015г ОБЕКТ: “Масивна ограда с височина на пдътната част до 2.20м над прилежащия терен" по границите на УПИ ХУН-73, кв.12 по плана на с.Бачево с УПИ ХУШ-42 и УПИ ХУ1-72. кв.12 по плана на с.Бачсво. община Разлог, разположена изцяло в УПИ ХУП-73, кв.12 по плана на с.Бачево. общ. Разлог.

Строително разрешение №55/15.09.2015г  ОБЕКТ: „Водопровод за минерална вода” - отклонение от съществуващ каптаж за минерална вода Сондаж №7, находище „Гулийна баня”-№21 по трасе през УПИ ХLVI, УПИ XXXIV, УПИ

XXXV, УПИ XXXIII, кв.41 по плана с.Баня, общ. Разлог.

Строително разрешение №54/26.08.2015г  ОБЕКТ:„Външно ел. захранване за "Хотелски комплекс” в УПИ 1-056017, местн."Бански път”, земл. на с.Баня, общ.Разлог в участък от КТП”Римска баня” в сервнтута на съществуваща кабелна линия 20 кУ преминаващ в ПИ 0840 и ПИ 0481 до КТГРПстя”.

Подобек*т:„Кабслио захранване 20кУ за КТП 20/0,4 кУ 2x630 кУА” в сервнтута на съществуваща кабе лна линия 20 кУ преминаващ в ПИ 0840 и ПИ 0481 до КТП”Петя”.

Подобект:„КТП 20/0,4 кУ 2x630 кУА” в УПИ 1-056017, местн."Бански път”, земл. на с.Баня, общ.Разлог Подобект:„Кабелно захранване НН от КТП 20/0,4 кУ, 2х630кУА” в УПИ 1-056017, мести.”Бански път”, земл. на с.Баня, общ.Разлог за захранване на "Хотелски комплекс”.

Строително разрешение №53/14.09.2015г  ОБЕКТ: „Проектиране и изпълнение на нови специализирани маршрути, погледни места н атракциони на територията на национален парк”Рила” за специализиран туризъм” но маршрут в участък от землищната граница на общ.Благоевград до землищната граница на обш.Белица през имот №502, имот №547, имот № 509, имот №547, имот №507 разположени в землището на с.Долно Драглище, обш.Разлог п в участък ог границата с община Белица през имот № 547, през имот№516 н отново през имот№547 разположени в землището на с.Долно Драглище обш.Разлог, до замлищна граница с обш.Белица.

Г1одобект:”Спецнализиран маршрут за велосипеден и конен туризъм-язовир „Белмекен” - хижа "Македония'1 - летовище”Бодрост” - първи егап от летовище”Бодрост” - хижа”Македония”- КК”Семково”, етап 4 и етап 6.

Проект №01К5113325-18-116 "Устойчиво управление на НПР 1-ва фаза”

Строително разрешение №52/04.09.2015г. ОБЕКТ: “Пристройка към съществуща сграда ” с идентификатор 61813.775.156.5 в ПИ 61813.775.456, мести."Предела”, земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №51/28.08.2015г ОБЕКТ: “Селскостопанска постройка” -311 16м в ПИ 61813.781.169. местн. „Бойков рид", земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №50/26.08.2015г ОБЕКТ: „Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр.Разлог - 1-ви етап по проект за изпълнение и развитие на инфраструктората за питейни и отпадъчни води на гр.Разлог, община Разлог, обл.Благоевград”.

Строително разрешение №49/25.08.2015г. ОБЕКТ: “Масивна ограда с височина на плътната част до 2.20м. над прилежащия терен” по границите на УПИ XII, кв. 6, ПИ 61813.750.505 с УПИ VIII, ПИ 61813.750.506, кв.6 и УПИ IX, кв. 6, ПИ 61813.750.110 по плана на град Разлог, Община Разлог, разположена изцяло в УПИ XII, кв. 6, ПИ 61813.750.505 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №48/06.08.2015г ОБЕКТ: “Сушилня за дървен материал” и „Котелно”- пристройка към съществуваща сграда е идентификатор 61813.757.128.3/Дърводелски цех” в УПИ XLVII, кв.87, ПИ 61813.757.128 по плана на гр.Разлог, общ. Разлог. Подобект:”Сушилия за дървен материал” с капацитет 150м3 сушен материал /две камери всяка с капацитет 75 м3/ и „Котелно помещение” е котел 500квт - I -ви етап

Подобект:”Сушилня за дървен материал” с капацитет 75 м3 /една камера и котел 200 квт/ - И-ри етап

Строително разрешение №47/06.08.2015г ОБЕКТ: ‘"Допълващо застрояване” с височина до 2.20 в УПИ VII, пл.№62, кв.11, по плана на с.Бачево, общ. Разлог.

Строително разрешение №46/06.08.2015г. ОБЕКТ: “Къща за гости 1, къща за гости 2” в УПИ IV, ПИ 61813.804.78. местн.”Бел път”, земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №45/06.08.2015гОБЕКТ: “Къща за гости 1, къща за гости 2” в УПИ IX, ПИ 61813.804.83, местн.”Бел път”, земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

/ ЗП къща за гости 1 - 141.34м2; РЗП къща 1- 141.34м:/

/ ЗП къща за гости 2 - 141.34м"; РЗП къща 2- 141.34м~ /

Подобект: Вътрешна улица(алея) към УПИ IX, ПИ 61813.804.83 , местн.”Бел път”, земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Подобект: Водонроводна и канализационна мрежа по вътрешна улица (алея) към УПИ IX, ПИ 61813.804.83 , местн.”Бел път”, земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №44/08.08.2015г ОБЕКТ: “Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки и фризьорски салон”-малкоетажно застрояване, височина до Н=10м. в УПИ XV, ПИ 61813.761.185, кв. 115 по плана на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №43/04.08.2015г ОБЕКТ:“Монтаж на градинско осветление” в ПИ 61813.781.656, местн.”Бойков рид”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог.

Строително разрешение №42/01.08.2015г ОБЕКТ: “Къща за гости” и „Обслужваща сграда”-допълващо застрояване „ Фото волта н ч н а инсталация”, джакузи, детска площадка, беседка, изгребна яма и ограда в УПИ 61813.776.178, местх. Шипоко”, земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №41/23.07.2015гОБЕКТ:„СПА център” - преустройство на магазин и сервизни помещения в съществуваща сграда - част от „Апартаментен комплекс” в УПИ 1,1111 61813.455.15, мести. Изворите, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог.

Строително разрешение №40/10.07.2015г ОБЕКТ:„Водопровод за минерална вода” съоръжение на техническата инфраструктура от Сондаж 1хГ, находище „Гулийна баня” - №21 до УПИ Н-056017 в местн.”Бански път”, земл. на с.Баня, общ.Разлог и „Канализационен клон” за „Хотелски комплекс от категория 4* със СПА център и център за балнеология” в УПИ П-056017, мести."Бански път”, земл. на с.Баня, общ.Разлог.

Подобект: :„Водопровод за минерална вода” съоръжение на техническата инфраструктура от Сондаж 1хГ т.1, находище „Гулийна баня” - №21 по трасе ул.”Първа”т.2, т.З, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10 до включване в УПИ II- 056017 т.11 ВШ.

Подобект:”Канализационен клон” по трасе от УПИН-056017 по ул.”Първа” - РШ 1, РШ 2, РШ 3, РШ 4 до включване в съществуваща РШ.

Строително разрешение №39/10.07.2015гОБЕКТ:”Нанорен водопровод за питейна вода ФПОРЕ от главен водопровод Ф200 до поземлен имот 053057, м.”1 ладно поле”, земл. на с.Баня, общ.Разлог”, „Водопровод за минерална вода” съоръжение на техническата инфраструктура от КЕИ №8, находище „Гулинна баня” - №21 до поземлен имот №053057 и „Канализация от съществуваща Ревинюнна шахта(РШ) №167 до ПИ 053057, м.’Тладно поле", земл. на с.Баня, общ.Разлог

Местонахождение на напорен водопровод:Пъз П1-1901”Банско-Бапи”, по грасе от т.1, т.2, т.З, т.4, 1.5, т.6 до включване във ВШ т.7 в Поземлен имот 053057, м.”Гладно поле”, земл. на с.Баня, общ.Разлог./Приложепа ситуация част Геодезия/

Местонахождение на водопровод за минерална вода: От КЕИ№ 8, находище „Гулиина баня”-№21 в УПИ XXXIII, нл.№1044, кв.48 по плана на с.Баня, общ.Разлог, по трасе - ул.”11ета”, т.2, т.З, г.4, з.5, т.6, продължава но улица - т.7, т.8, т.9 до включване в гл. път 111-19 ”Банско-Баня”, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.15, до включване във ВШ т.16 в Поземлен имот 053057, местн.”Гладно поле”, земл. на с.Баня, общ.Разлом/Приложена ситуация част Геодезия/ Местонахождение на канализация: От Р111 1 в Поземлен имот 053057, м.”Гладно поле”, земл. на с.Баня, общ.Разлог,към Р111 2 до включване в РШ 167 на съществуваща канализация /Приложена ситуация част Геодезия/

Строително разрешение №38/09.07.2015г. ОБЕКТ: “Маснвна ограда с височнна на плътната част до 2.20м над прилежащия терен" по

границите на УПИ У-112, кв.4 с УПИ Ш-118, УПИ VII-116 и УПИ У1-115, кв.4 по плана на с.Бачево, общ.Разлог, разположена изцяло в УПИ У-112, кв.4, по плана на с.Бачево, общ. Разлог.

Строително разрешение №37/01.07.2015г ОБЕКТ: “Масивна ограда с височина на плътната част до 2.20м над прилежащия терен" по границите на УПИ Х1У-721, кв.36. разположена изцяло в УГ1И Х1У-721. кв.36. по плана на с.Баня, общ. Разлог и „Ажурна ограда с плътна част до 0,60м.” към уличната регулация.

Строително разрешение №36/01.07.2015гОБЕКТ: “Масивна ограда с височина на плътната част до 2.20м над прилежащия терен" но границите на У ПИ XXI-608. кв.44, разположена изцяло в У ПИ ХХ1-608. кв.44, по плана на с.Баня, общ. Разлог и „Ажурна ограда с плътна част до 0,60м.” към уличната регулация.

Строително разрешение №35/01.07.2015гОБЕКТ: “Масивна ограда с височина на плътната част до 2.20\1. над прилежащия терен" по границите на УПИ Ш-685, кв.34, разположена изцяло в УПИ III -685, кв.34, по плана на с.Баня. общ. Разлог и „Ажурна ограда с плътна част до 0,60м.” към уличnата регулация.

Строително разрешение №34/30.06.2015г ОБЕКТ: „Водопровод за минерална вода” съоръжение на техническата инфраструктура от сондаж №2, находище „Гулнйна баия”-№21 по улица от о.т.180 до о. г.167, о.т.167 към о.т.193 до включване в УПИ XIII, пл.№570, кв.47 по плана с.Баня, общ. Разлог.

Строително разрешение №33/08.06.2015г ОБЕКТ: „Масивни ограда с височина на нлътната част до 2,20м над прилежащия терен” по границите на УПИ VII - 62, кв.П с УГ1И VI - 63, кв.11. разположена изпило в УПИ VII - 62, кв.11 по плана на село Бачево, общ.Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №32/08.06.2015г ОБЕКТ: „Гараж” - допълващо застрояване в У ПИ VII, кв.20, ПИ 61813.753.47  по плана на град Разлог, общ.Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №31/03.06.2015г ОБЕКТ:„Обслужваща сграда” в ПИ 61813.614.980, местн.”Бетоловото”, земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №30/03.06.2015г ОБЕКТ:,,Къша за гости” в ПИ 61813.26.170, мести.""Кулата”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог.

Строително разрешение №29/28.05.2015г ОБЕКТ: „Лятна кухня”- допълващо застрояване в УПИ IV, пл.№450, кв.39. по плана на с.Баня, общ.Разлог. обл.Благоевград.

Строително разрешение №28/28.05.2015г ОБЕКТ: “Гараж”- допълващо застрояване в УПИ XI, кв. 121. ПИ 61813.761.301 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №27/22.05.2015г ОБЕКТ:„Водопровод за минерална вода” - съоръжение на техническата инфраструктура от сондаж №2 находище „Гулнйна баия”-№21 — о.т.180, о.т.167, о.т.146, о.т.138, о.т.136 за водоснабдяване на „Хотел” в УПИ III, пл.№257, кв.26 по плана на с.Баня, общ.Разлог./ Дължина на трасето - 420 лин.м./

Строително разрешение №26/22.05.2015г. ОБЕКТ:„Водопровод за минерална вода” - съоръжение на техническата инфраструктура от сондаж №2 находите „Гулиина баня”-№21 - о.т.189, о.т.167, о.т.194, о.т.193, о.т.182 за водоснабдяване на „Смесена сграда-хотелска част. СПА център и заведение” в УПИ XII, пл.Л»594, кв.44 по плана на с.Баня, общ.Разлог.

Строително разрешение №25/20.05.2015гОБЕКТ: „Масивна ограда с височина на плътната част ло 2.20м. нал прилежащия терен” по границата на УПИ ХLVII, ПИ 61813.760.470, кв.135 с УПИ ХLVII1, ПИ 61813.760.471, кв.135 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог разположена изцяло в имота на възложителя .

Строително разрешение №24/20.05.2015г. ОБЕКТ:..Отклонение от обши мрежи и съоръжения , кабел външно ел. захранване НН за:„Къща за гости” в УПИ VI, кв.2, ПИ 61813.790.403 - зона за стопанска инициатива Укм. по плана на гр.Разлог, общ.Разлог по трасе на кабел НН от ново табло Т2П на сгьлб №7, кл.А захранено от ВМрНН на ТП”Овчарник”, ВЬ_0719 до УПИ У1 , кв.2, НИ 61813.790.403 зона за стопанска инициатива Укм. по плана на гр.Разлог, обш.Разлог.

Строително разрешение №23/18.05.2015г. ОБЕКТ:„Захранване с минерална вода на къща за гости ”Карпе Дием” - съоръжение на техническата инфраструктура по трасе от съществуващ Сондаж №2, находнще "Гулнйна баня” №21 но улица „Пета” с дължина бО.ООм., по улица „Шестнадесета” с дължина 275м. и по ул."Седма” с дължина 143м. до влизане в УПИ XIX, пл.№610, кв.44 по плана на с.Баня, обш. Разлог/ Обща дължина на трасето - 478 м./

Строително разрешение №22/18.05.2015г. ОБЕКТ:,,Водопровод за минерална вода"’ - съоръжение на техническата инфраструктура по трасе от КЕИ №8, находище „Гулийна баня”- №21, т.1, 2, т.З, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, по приложен ситуационен план по част В и К до включване в т.11(ВШ) в ПИ 055057, мсстн.”Русковпца”, земл. на с.Баня, обш.Разлог /Дължина на трасето - 650 лин.м../

Строително разрешение №21/14.05.2015г. ОБЕКТ: “Селскостопанска постройка” - допълващо истрояване е УПИ Х1-626, кв.51, гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №20/14.05.2015г.  ОБЕКТ:„Био-оранжерия” в УПИ И-056017, мести."Бански път”, земл. на с.Баня. общ.Разлог.

Строително разрешение №19/07.05.2015г. ОБЕКТ:„Стопанска постройка и къща за гости" в ПИ 61813.186.18, местн."Днлберов мост", земл. на гр. Разлог, общ.Разлог. /ЗП стопанска постройка- 104.98 кв.м.; ЗП къща за гости-85.59кв.м.(включена покрита веранда); Общо ЗП - 190.57 кв.м./

Строително разрешение №18/07.05.2015г.  ОБЕКТ:„Надстройка на жнлнщна сграда” в УПИ XXI - 505, кв.43 по плана на с.Бачсво, обш. Разлог. /ЗП надстройка - 102.00 кв.м.; РЗП надстройка и складови помещения на подпокривен етаж-204.00кв.м./

Строително разрешение №17/29.04.2015г.ОБЕКТ:„Водопроводно отклонение за минерална вода - съоръжение на техническата инфраструктура от съществуващ тръбопровод за минерална вода от каптажна шахга на Сондаж 1\Г, находище’Тулинна Баня” с.Ьанн, общ.Разлог по улица”Втора” и до УПИ VI, пл.№456, кв.39 по плана на с.Баня, общ.Разлог / Дължина на трасето - 5 лин.м./

Строително разрешение №16/29.04.2015г. ОБЕКТ:„Завeдение за хранене - Бистро”-Преустройство на съществуваща сграда, пристрояване и надегражване за „Жилищен етаж” в УПИ X - 39, кв.4 по плана на с.Добърско, общ.Разлог. Подобект:”Заведенне за хранене-Бнстро”- Преустройство на съществуваща сграда.

Строително разрешение №15/15.04.2015г. ОБЕКТ:„Кьща за гости” в УПИ XLVIII - 410, 411, 412. кв.41 по плана на с.Баня, общ.Разлог и „Подпорна стена към алея за транспортен достъп” за УПИ ХLVIII - 410, 411,412, кв.41 по плана на с.Баня, общ.Разлог.

Строително разрешение №14/13.04.2015г. ОБЕКТ: “Текущ ремонт на съществуваш уличен водопровод по улнца „Христо Ботев” от 0.т.343 до о.т.356 с дължина на трасето 822.00 лнн.м./съгласно приложена схема/ по плана на гр.Разлог, общ.Разлог.

Строително разрешение №13/13.04.2015г. ОБЕКТ: „Маснвна ограда с височина на плътната част до 2.20м. над прилежащия терен” по границата на УПИ ХLVII, ПИ 61813.757.128 с УПИ ХLVII, ПИ 61813.757.127, кв.87 по плана на гр.Разлог, обш.Разлог разположена изцяло в УПИ ХLVII, ПИ 61813.757.128, кв.87 по плана на гр.Разло!, обш.Разлог, „Навее” и „Склад” в УПИ ХLVII. ПИ 61813.757.128, кв.87 по плана на гр. Разлог, обш.Разлог.

Строително разрешение №12/26.03.2015г. ОБЕКТ:„Жилищна сграда” в ПИ 61813.650.27, местн.”Тишето”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог.

Строително разрешение №11/26.03.2015г.  ОБЕКТ:„Многофункционално спортно игрище за волейбол и минифутбол и зона за стреетбол” в УПИ 1-258, кв.52, по плана на с.Елешница, общ.Разлог

Строително разрешение №10/25.03.2015г. ОБЕКТ:„Гаражи за съхранение на транспортна техника и офис” в УПИ XIV, кв.152, ПИ 61813.750.450 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог.

Строително разрешение №9/23.03.2015г.ОБЕКТ: „Лека ограда от метална мрежа е височина до 2.2(1м." по границата на ПИ 61813.750.5215, УПИ VI, кв.1,ПИ 61813.750.5215 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог разположена изпяло в имота на възложителя.

Строително разрешение №8/13.03.2015г. ОБЕКТ:,,Къща за гости” в УПИ ХЬУП - 410, 411,412, кв.41 по плана на с.Баня. общ.Разлог.

Строително разрешение №7/13.03.2015г. ОБЕКТ “Монтаж на градинско осветление” в ПИ 61813.770.92, местн.”Катарино', земл. на гр.Разлог, общ. Разлог.

Строително разрешение №6/23.02.2015г. ОБЕКТ „Автосервиз, пункт за технически прегледи и заведение” в УПИ 61813.107.11, мести."Реденка", земл. на гр. Разлог, общ.Разлог.

Подобект: „Автосервиз”, Подобект:”Пункт за технически прегледи”

Строително разрешение №5/20.02.2015г. ОБЕКТ:,.Жилншна сграда” в УПИ VII, кв.З. ПИ 61813.751.65 по плана на гр.Разлог, общ. Разлог

Строително разрешение №4/18.02.2015г. ОБЕКТ:„Вьншно електрозахранване за "Жилищни сгради” в УПИ VIII, ПИ 61813.593.179, местн.”Кукурево”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог.

ПОДОБЕКТ: „Кабел 20кУ за БКТП" от съществуваща кабелна линия 20кв между ТП „Елха” и ТП” Доверие”

ПОДОБЕКТ:”БКТП 20/0,4кУ - 800 кУА с ТМ 160 кУА в имот с идентификатор 61813.593.179, мести.”Кукурево”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог, обл.Благоевград.

Строително разрешение №3/17.02.2015г. ОБЕКТ:„Къша за гости” в УПИ I, кв.14, ПИ 61813.752.361 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог

Строително разрешение №2/05.02.2015г. ОБЕКТ:„Жнлищна сграда” и „Обслужваща сграда” в ПИ 61X13.808.952, местн.”Бетоловото”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог.


Строително разрешение №1/02.02.2015г. ОБЕКТ:„Изграждане на ВЕИ-хибридни сиснеми за латентна топлина” в УПИ II, кв.24, ПИ 61813.753.190 по плана ан гр.Разлог, общ.Разлог