НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЛОГ 2015 Г.
Продължава...
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
Продължава...
за прилагане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа на работещите в общинска администрация Разлог
Продължава...
Забранява се плуването и къпането в хидротехнически съоръжения, реки и водоеми на територията на Община Разлог.
Продължава...
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА РАЗЛОГ
Продължава...
за дейността на „Синя зона" и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи" гр. Разлог. - изменена с решение №256/27.11.2014 год.
Продължава...
Указания за поведение при бедствия
Продължава...
Правила за действие в случай на наводнение.
Продължава...
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА РАЗЛОГ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ – СЪГЛАСНО ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ ЗЗБ 1.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 2.ПЛАН ЗА…
Продължава...
за организиране и провеждане на евакуация или временно извеждане на хора след възникване на безствие на територията на община Разлог Приложения: 1.Списък на сградите, определени…
Продължава...
за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Разлог
Продължава...
за управление на отпадъците
Продължава...
за отглеждане на животни в община Разлог
Продължава...
ОТНОСНО МЕХАНИЗМА НА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЩИНА РАЗЛОГ
Продължава...