Правилници и наредби

Сряда, 10 Септември 2014 09:59 |
Правила за действие в случай на наводнение.
Вторник, 05 Август 2014 13:43 |
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА РАЗЛОГ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ – СЪГЛАСНО ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ ЗЗБ 1.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 2.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ 3.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ
Вторник, 05 Август 2014 13:30 |
за организиране и провеждане на евакуация или временно извеждане на хора след възникване на безствие на територията на община Разлог Приложения: 1.Списък на сградите, определени за приютяване на останалото без подслон население. 2.Списък на транспортните фирми в община Разлог , които ще се ползват при евакуация. 3.Състав на общинската евакуационна комисия. 4.Таблица за евакуационните органи в община Разлог. 5.Таблица на местата за разкриване на СЕП.…
Вторник, 05 Август 2014 13:24 |
за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Разлог
Понеделник, 04 Август 2014 14:20 |
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЛОГ 2014 г.