Правилници и наредби

Сряда, 26 Февруари 2014 13:15 |
ОТНОСНО МЕХАНИЗМА НА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЩИНА РАЗЛОГ
Вторник, 25 Февруари 2014 13:34 |
Отчет за дейността на МКБППМН към Община Разлог за 2013г. Съгласно Закона за БППМН, на основание чл.7, ал.2, Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разлог всяка година представя отчет за дейността си пред Централната комисия, пред кмета и пред Общински съвет.  
Понеделник, 24 Февруари 2014 08:42 |
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА  2014 г. (Програмата е приета с Решение №24 по протокол №2 от 14.02.2014г., на Общински съвет – гр.Разлог)  Годишната програма на Община Разлог за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. се приема на основание чл.8, ал 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети…
Петък, 31 Януари 2014 09:10 |
За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог
Четвъртък, 30 Януари 2014 13:31 |
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинско предприятие „Обреден дом” гр. Разлог