НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЛОГ 2015 Г.
Продължава...
За осигуряването и спазването на обществения ред, безопасността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог
Продължава...
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
Продължава...
за прилагане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа на работещите в общинска администрация Разлог
Продължава...
Забранява се плуването и къпането в хидротехнически съоръжения, реки и водоеми на територията на Община Разлог.
Продължава...
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА РАЗЛОГ
Продължава...
за дейността на „Синя зона" и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи" гр. Разлог. - изменена с решение №256/27.11.2014 год.
Продължава...
Указания за поведение при бедствия
Продължава...
Правила за действие в случай на наводнение.
Продължава...
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА РАЗЛОГ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ – СЪГЛАСНО ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ ЗЗБ 1.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 2.ПЛАН ЗА…
Продължава...
за организиране и провеждане на евакуация или временно извеждане на хора след възникване на безствие на територията на община Разлог Приложения: 1.Списък на сградите, определени…
Продължава...
за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Разлог
Продължава...
за управление на отпадъците
Продължава...
за отглеждане на животни в община Разлог
Продължава...
ОТНОСНО МЕХАНИЗМА НА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЩИНА РАЗЛОГ
Продължава...
Отчет за дейността на МКБППМН към Община Разлог за 2013г. Съгласно Закона за БППМН, на основание чл.7, ал.2, Общинската комисия за борба с противообществените прояви…
Продължава...
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА  2014 г. (Програмата е приета с Решение №24 по протокол №2 от 14.02.2014г., на Общински…
Продължава...
За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог
Продължава...
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинско предприятие „Обреден дом” гр. Разлог
Продължава...
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Продължава...