Правилници и наредби

Събота, 13 Декември 2014 11:03 |
за дейността на „Синя зона" и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи" гр. Разлог. - изменена с решение №256/27.11.2014 год.
Понеделник, 27 Октомври 2014 14:54 |
Указания за поведение при бедствия
Сряда, 10 Септември 2014 09:59 |
Правила за действие в случай на наводнение.
Вторник, 05 Август 2014 13:43 |
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА РАЗЛОГ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ – СЪГЛАСНО ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ ЗЗБ 1.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 2.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ 3.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ
Вторник, 05 Август 2014 13:30 |
за организиране и провеждане на евакуация или временно извеждане на хора след възникване на безствие на територията на община Разлог Приложения: 1.Списък на сградите, определени за приютяване на останалото без подслон население. 2.Списък на транспортните фирми в община Разлог , които ще се ползват при евакуация. 3.Състав на общинската евакуационна комисия. 4.Таблица за евакуационните органи в община Разлог. 5.Таблица на местата за разкриване на СЕП.…