Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществона Община Разлог
№ по ред Вх.№/дата Вид декларация Име Фамилия Длъжност
1 1/22.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Тодор Дамянов Директор на дирекция"АОФ"
2 2/22.03.2018

чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/

Елица Цирова Началник-отдел"Канцелария"
3 3/22.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Иванка Тимева Специалист,отдел"Обществени поръчки"
4 4/22.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Ружена Рабаджиева Технически сътрудник, отдел"Канцелария"
5 5/22.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Георги Радев Началник-отдел"Обествени поръчки"
6 6/22.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Славчо Захов Главен специалист IT, отдел"АИО"
7 7/22.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Илиана Аврамова Главен архитект
8 8/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Димитър Крънчев Секретар на Община Разлог
9 9/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Ирина Рачева Главен специалист,дирекция"Приходи"
10 10/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Венцислав Гърменов Заместник-кмет по Социални дейности
11 11/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Георги Крачанов Главен вътрешен одитор
12 12/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Николай Влайн Главен инспектор, отдел"ТСУ"
13 13/23.03.2018- чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Милица Пенева Старши специалист,отдел"Евроинтеграция"
14 14/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Славка Шаркова Секретар на МКБППМН
15 15/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Асен Крайнов Главен специалист, отдел"ЕЧЗ"
16 16/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Янка Стойчева Началник-отдел"Социални дейности"
17 17/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Спаска Кьосева Директор на дирекция"Хуманитарни дейности"
18 18/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Цветанка Пандохова Главен специалист,отдел"ТСУ"
19 19/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Диана Тренчева Главен специалист,отдел"ТСУ"
20 20/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Магдалена Парапунова Специалист,отдел"Евроинтеграция"
21 21/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Анелия Дункина-Дебелушина Спеицалист"Връзки с обществеността"
22 22/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Ваня Илиева Директор на дирекция"ИДБЕ"
23 23/23.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Иван Шарков Специалист"УК и ОМбП"
24 24/26.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Елена Божанова-Рачева Старши счетоводител отдел"ФСД"
25 25/26.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Васил Саев Старши счетоводител отдел"ФСД"
26 26/26.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Костадин Пандев Началник-отдел"Общинска собственост и транспорт"
27 27/26.03.201 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Иван Гюров Заместник кмет по ИПВ
28 2826.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Мариана Тренчева Счетоводител, отдел"ТСУ"
29 29/28.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Елена Тумбева Главен юрисконсулт, отдел"Канцелария"
30 30/28.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Димитър Ханджиев Специалист, отдел"ЕЧЗ"
31 31/28.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Георги Бозов Специалист, отдел"ЕЧЗ"
32 32/28.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Янко Дамянов Специалист, отдел"ЕЧЗ"
33 33/28.03.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Надежда Попадийна Началник-отдел"ЕЧЗ"
34 34/02.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Елена Попова Главен експерт ,отдел"ОбСТ"
35 35/02.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Йорданка Пандохова Спеицалист, отдел"Евроинтеграция"
36 36/02.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Светла Тахчиева Старши експерт "Човешки ресурси",отдел"Канцелария"
37 37/02.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Иван Дебелушин Началник-отдел"АИО"
38 38/02.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Незабравка Икономова Старши специалист, дирекция"Приходи"
39 39/02.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Георги Коцаков Директор на дирекция"Приходи"
40 40/03.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Ваня Таскова Главен специалист,дирекция"Приходи"
41 41/03.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Фиданка Тумбева Старши счетоводител, отдел"ФСД"
42 42/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Румен Джамбазки Главен експерт, отдел"ТСУ"
43 43/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Златка Стойчева Началник-отдел"Евроинтеграция4
44 44/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Спасимир Звънчаров Началник-отдел"ТСУ"
45 45/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Милена Кондева Юрисконсулт, отдел"ЕЧЗ"
46 46/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Мариана Сеганова Главен специалист, отдел"АИО"
47 47/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Данка Тимева Главен специалист, отдел"АИО"
48 48/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Марио Караджов Специалист, отдел"ТСУ"
49 49/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Елена Прешелкова Специалист, отдел"АИО"
50 50/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Мария Найденова Специалист, отдел"АИО"
51 51/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Елена Пандева Старши юрисконсулт, дирекция"Приходи"
52 52/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Боряна Самарджиева Специалист, отдел"ОбСТ"
53 53/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Стефан Лачинов Директор на ОП"Паркинги и гаражи"
54 54/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Даниела Джупанова Технически сътрудник, отдел"Канцелария"
55 55/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Катя Кутларска Старши специалист, дирекция"Приходи"
56 56/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Нина Кисова Началник-отдел"ОКМДС"
57 57/05.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Силвия Чечева Специалист, отдел"ТСУ"
58 58/05.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Марияна Гергова Главен специалист, отдел"ТСУ"
59 59/05.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Емилия Даракчиева Главен специалист, отдел"ЕЧЗ"
60 60/05.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Райна Рачева Дирекор на ОП"Обреден дом"-гр.Разлог
61 61/10.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Петя Дебелушина Технически сътрудник, отдел"Канцелария"
62 62/16.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Катя Татарска Управитетел на ЦНСТДМБУ
63 63/18.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Георги Тумбев Специалист, отдел"ЕЧЗ"
64 64/20.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Лилия Алтънина Управител на Защитено жилище-с.Д.Драглище
65 65/20.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Лилия Алтънина Директор на ДВФУ-с.Д.Драглище
66 66/20.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Здравка Кадурина Директор на ДСХ-ГР.Разлог
67 67/20.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Здравка Кадурина УпРавител на ЦНСТНЛД- гр.Разлог
68 68/20.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Елиза Костадинова Директор на ОП"ДСП"-гр.Разлог
69 69/20.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Елиза Костадинова Управител на ДЦСХ-гр.Разлог
70 70/20.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Христина Манова Директор на Исторически музей-гр.Разлог
71 71/20.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Петър Белчев Директор на ОП"Регионално депо-Разлог"
72 72/20.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Светла Копанарова Директор на ДГ-Радост-гр.Разлог
73 73/20.04.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Мария Попова Специалист-туристически център ,отдел"ОКМДС"
74 74/08.05.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ София Гальова Специалист"Връзки с обществеността"
75 75/14.05.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Евелина Пахова Специалист,отдел"ЕЧЗ"
76 76/16.05.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Петранка Ушева Главен експерт ,отдел"ОП"
77 77/02.07.2018 чл.35,ал.1,т.1 /изтегли/ Катерина Проева Началник-отдел"ФСД4"и Главен счетоводител
№ по ред Вх.№/дата Вид декларация Име Фамилия Длъжност
1 1/06.03.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Красимир Панков Общински съветник
2 2/06.03.2018  чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Димитър Тренчев Общински съветник
3 3/27.04.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Кирил Калоянов Общински съветник
4 4/14.05.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Красимир Герчев Кмет на Община Разлог
5 5/14.05.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Д-р Божидар Велев Управител на МБАЛ Разлог ЕООД
6 6/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Величка Алуминова Кмет на Кметство с. Годлево
7 7/16.05.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Лиляна Боянова Кмет на Кметство с. Долно Драглище
8 8/16.05.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Елена Мущрина Кмет на Кметство с. Горно Драглище
9 9/16.05.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Иван Добрев Управител на "Баня и перални" ЕООД
10 10/16.05.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Росица Чатлабашева Кмет на Кметство с. Бачево
11 11/17.05.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Илиан Джунев Кмет на Кметство с. Добърско
12 12/17.05.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Сашо Мицин Кмет на Кметство с. Елешница
13 13/17.05.2018 чл.35,ал.1,т.1/изтегли/ Мария Юрганчева Кмет на Кметство на с. Баня