ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

 

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществона Община Разлог
Трите имена и длъжност на лицето, подало декларацията Вх.№/дата и вид на декларацията Декларация за несъвместимост и декларацията за промяна на декларарини обстоятелства в декларацията за несъвместимост Декларацията за имущество и нитереси или за промяна на декларацията за имущество и интереси в частта й по чл.37,ал.1,т.12-14 от ЗПКОНПИ Списък на лицата, които не са подали декларации в срок.
Тодор Симеонов Дамянов-Директор на дирекция"АОФ" 1/22.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Елица Иванова Цирова-Началник-отдел "Канцелария" 2/22.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
11/18.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и нитереси
изтегли
няма
Ружена Борисова Рабаджиева-Технически сътрудник, отдел"Канцелария" 3/22.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Георги Красимиров Радев-Началник отдел"Обществени поръчки" 5/22.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
49/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Славчо Димитров Захов-Главен специалист IT,отдел"АИО" 6/22.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
1/10.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Илиана Славчова Аврамова-Главен архитект 7/22.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Димитър Спасов Крънчев-Секретар на Община Разлог 8/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
15/21.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Ирина Стефанова Рачева-Главен специалист, дирекция"Приходи" 9/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
42/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Венцислав Костадинов Гърменов-Заместник-кмет по Социални дейности 10/23.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Георги Петров Крачанов-Главен вътрешен одитор 11/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
65/05.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и нтереси
изтегли
няма
Николай славчов Влайн-Главен инспектор, отдел"ТСУ" 12/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
16/14.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Милица Славчова Пенева-Старши специалист,отдел"Евроинтеграция" 13/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
25/25.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Славка Първанова Шаркова-Секретар на МКБППМН 14/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
44/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Асен Иванов Крайнов-Главен специалист, отдел"ЕЧЗ" 15/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
34/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Спаска Колева Кьосева-Директор на дирекция"Хуманитарлни дейности" 17/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
7/14.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Цветанка Спасова Пандохова-Главен специалист, отдел"ТСУ" 18/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
53/31.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Диана Петрова Тренчева-Главен специалист, отдел"ТСУ" 19/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
56/31.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Магдалена Иванова Парапунова-Специалист, отдел"Евроинтеграция" 20/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
52/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Анелия Радкова Дункина-Дебелушина-Специалист"Връзки с обществеността" 21/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
62/04.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Ваня Костадинова Илиева-Директор на дирекция"ИДБЕ" 22/23.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Иван Асенов Шарков-Специалист "УК и ОМБП" 23/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
9/16.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и нтереси
изтегли
няма
Елена Иванова Божанова-Рачева-Старши счетоводител ,отдел"ФСД" 24/26.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
39/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и нтереси
изтегли
няма
Васил Георгиев Саев-Старши счетоводител,отдел"ФСД" 25/26.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
64/04.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и нтереси
изтегли
няма
Костадин Борисов Пандев-Началник-отдел"Общинска собственост итранспорт" 26/26.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
20/23.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Иван Костадинов Гюров-Заместник кмет по ИПВ 27/26.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Мариана Йорданова Тренчева-Счетоводител,отдел"ФСД" 28/26.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
38/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елена Любомирова Тумбева-Главен юрисконсулт,отдел"Канцелария" 29/28.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
12/18.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Димитър Георгиев Ханджиев-Специалист, отдел"ЕЧЗ" 30/28.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
19/23.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Георги Петров Бозов-Специалист, отдел"ЕЧЗ" 31/28.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
63/04.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Янко Тодоров Дамянов-Специалист, отдел"ЕЧЗ" 32/28.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
70/07.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Надежда Великова Попадийна-Началник-отдел"ЕЧЗ" 33/28.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
17/22.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елена Николаевна Попова-Главен експерт, отсел"ОбСТ" 34/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
21/23.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Йорданка Петрова Пандохова-Специалист, отдел"Евроинтеграция" 35/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
51/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Светла Иванова Тахчиева-Старши експерт"ЕЧЗ4, отдел"Канцелария" 36/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
33/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Иван Цветанов Дебелушин-Началник-отдел"АИО" 37/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
10/17.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Незабравка Иванова Икономова-Старши специалист,Дирекция"Приходи" 38/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
54/31.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Георги Иванов Коцаков-Директор на дирекция"Приходи" 39/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
3/11.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Ваня Атанасова Таскова-Главен специалист, дирекция"Приходи" 40/03.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
4/11.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Фиданка Стоянова Тумбева-Старши счетоводител,отдел"ФСД" 41/03.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
36/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Румен Николов Джамбазки-Главен експерт, отдел"ТСУ" 42/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
14/21.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Златка Кирилова Стойчева-Началник-отдел"Канцелария" 43/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
71/07.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Спасимир Славчов Звънчаров-Началник-отдел"ТСУ" 44/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
67/06.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Милена Руменова Кондева-Юрисконсулт, отдел"ЕЧЗ" 45/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
18/23.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Мариана Атанасова Сеганова-Главен специалист, отдел"АИО" 46/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
59/01.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Данка Добрева Тимева-Главен специалист, отдел"АИО" 47/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
60/01.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Марио Иванов Караджов-Специалист, отдел"ТСУ" 48/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
37/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елена Томова Прешелкова-Специалист, отдел"АИО" 49/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
58/01.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Мария Иванова Найденова-Спеицалист,отдел"АИО" 50/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
61/01.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елена Кирилова Пандева-Старши юрисконсулт, дирекция"Приходи" 51/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
8/16.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Боряна Христова Самарджиева-Специалист, отдел"ОбСТ" 52/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
31/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Стефан Петров Лачинов-Директор на АП "Паркинги и гаражи" 53/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
66/06.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Даниела Иванова Джупанова-Технически сътрудник, отдел"Канцелария" 54/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
32/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Катя Иванова Кутларска-Старши специалист, дирекция"Приходи" 55/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
5/11.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Нина Димитрова Кисова-началник-отдел"ОКМДС" 56/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
47/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Силвия Петрова Чечева-Специалист, отдел"ТСУ" 57/05.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
49/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Марияна Владимирова Гергова-Главен специалист, отдел"ОбСТ" 58/05.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
50/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Емилия Цветкова Даракчиева-Главен специалист, отдел"ТСУ" 59/05.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
74/06.07.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
 Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Райна Лазарова Рачева-Директор на ОП"Обреден дом" 60/05.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
41/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Петя Тодорова Дебелушина-Технически сътрудинк, отдел"Канцелария" 6/10.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
13/18.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Катя Петрова Татарска-Управител на ЦНСТДМБУ 62/16.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
57/01.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Георги Атанасов Тумбев-Специалист, отдел"ЕЧЗ" 63/18.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
26/25.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Лилия Николова Алтънина-Управител на Защитено жилище-с.Д.Драглище 64/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
23/25.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Лилия Николова Алтънина-Директор на ДВФУ-с.Д.ДРАГЛИЩЕ 65/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
22/25.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Здравка Крумова Кадурина-Директор на ДСХ-гр.Разлог 66/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
29/28.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Здравка Крумова Кадурина-Управител на ЦНСТНЛД-жр.Разлог 67/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
30/28.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елиза Николова Костадинова-Директор на ОП"ДСП"-гр.Разлог 68/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
27/28.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елиза Николова Костадинова-Управител на ДЦСХ-гр.Разлог 69/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
28/28.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Христина Николова Манова-Директор на Исторически музей-гр.Разлог 70/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
40/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Петър Иванов Белчев-Директор на ОП"Регионално депо-Разлог" 71/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
35/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Светла Захариева Копанарова-Директор на ДГ"Радост"-гр.Разлог 72/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
69/06.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Мария Костадинова Попова-Специалист, отдел"ОКМДС" 73/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
55/31.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
София Теодорова Гальова-Специалист"Връзки с обществеността" 74/08.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
2/11.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Евелина Георгиева Пахова-Специалист,отдел"ЕЧЗ" 75/14.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
16/22.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Петранка Атанасова Ушева-Главен експерт,отдел"ОП" 76/16.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
43/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Катерина Христова Проева-Намчалник-отдел"ФСД"и Главен счетоводител 77/02.07.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
73/06.07.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Еминe Ахмедова Джолева-Специалист, отдел"Общинска собственост и транспорт" 78/29.10.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
75/05.11.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Гергана Николаева Колчева-Фарфарова-Юрисконсулт, отдел"Обществени поръчки" 79/05.112018 г., чл.35, ал.1, т.1
76/06.11.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма